Essay on Mahatma Gandhi in Sanskrit

5 Sentences on Mahatma Gandhi in Sanskrit

  • महात्मा गान्धिः भारतस्य राष्ट्रपिता कथ्यते।
  • अस्य प कर्मचंद गांधी अस्ति।
  • तस्य श्रद्धा अहिंसायाम् आसीत्।
  • सः सदा सत्यम् वदति स्म।
  • तस्य त्यागेन नीत्या च भारत स्वतन्त्रमभूत्।

10 Lines on Mahatma Gandhi in Sanskrit

अस्माकं प्रिय नेता राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी अस्ति। स हि गतोऽपि जीवितः एव अस्ति। यशस्विनो जनाः भौतिकेन शरीरेण म्रियन्ते। यशः शरीरेण ते सदा जीवन्ति। महात्मा गाँधी गुर्जरजोऽपि अखिलभारतीय आसीत्। सत्यभाषणं, सत्याचरणम् तस्य जीवनादर्शम् आसीत्। मनसि वचसि कर्मणि च तस्य एकता आसीत्। अफ्रिकादेशे सुख्यातिं लब्ध्वा स्वदेशसमागत्य स्वदेशस्य स्वाधीनतायै सत्यग्रहः कृतः निखिलः देशः तं पितरम् अमन्यत। तस्यैव प्रयत्नेन अस्माभिः स्वाधीनता लब्धा। सः महापुरुषः अपरः बुद्धः आसीत्। सत्ये अहिंसायां तस्य दृढ़ः विश्वासः आसीत्।

Short essay on Mahatma Gandhi in Sanskrit

महात्मा गांधी एकः महापुरुषः आसीत्। सः भारताय अजीवत्। भारताय एव च प्राणान अत्यजत्। अस्य प कर्मचंद गांधी अस्ति। अस्य जन्म १८६९ तमे ख्रीस्ताब्दे अक्टूबर – मासस्य द्वितीयायां तिथौ पोरबंदर नाम्नि स्थाने अभवत्। तस्य पितुः नाम कर्मचंद गांधी मातुश्च पुतलीबाई आसीत्। तस्य पत्नी कस्तूरबा धार्मिका पतिव्रतानारी आसीत्। बाल्यकालादेव एकः सरलः बालकः आसीत्। सः सदा सत्यम् वदति स्म। सः आचार्याणां प्रियः आसीत्। उच्चशिक्षायैः सः आंग्लदेशमगच्छत। स विदेशगमनसमये मातुः आज्ञया सः संकल्पितवान् यत् अहम् मद्यं न सेविष्ये, मांसस्पर्शमपि न करिष्यामि एवं सदा ब्रह्मचर्यं आचरिष्यामि। स्वदेशमागत्य सः देशस्य सेवायाम् संलग्नः अभवत्। अस्य ईश्वरे दृढः विश्वासः आसीत्। सः आंग्लशासकानां विरोधे सत्याग्रहांदोलनम् प्रावर्तयत। तस्य श्रद्धा अहिंसायाम् आसीत्। तस्य सर्वः समयाः, सर्वः शक्तिः, सर्वः धनम् च देशाय एवासीत्।

Mahatma Gandhi essay in Sanskrit. महात्मा गांधी के बारे में संस्कृत में निबंध

गुजरातराज्यस्यपोरबन्दरनामके नगरे जन्म प्राप्तवान्। तस्य उदारान् मानवीयान् गुणान् दृष्ट्वा कविः रवीन्द्रनाथ ठाकुरः तं महात्मा [ २ ] इति शब्देन सम्बोधितवान। ततः पश्चात सर्वे भारतीयाः तं महात्मा गान्धी इति एव अभिजानन्ति। भारतमातुः श्रेष्ठः पुत्रः महात्मा गान्धी स्वातन्त्र्यान्दोलने सर्वेषां भारतीयानाम् आधारभूतः मार्गदर्शकः च आसीत्। अत एव गान्धिजयन्तीपर्व राष्ट्रियपर्वरूपेण आचर्यते। दक्षिण आफ्रिका देशेऽपि महात्मा गान्धी उत्तमं कार्यं कृतवान्। अस्य पिता श्री करमचन्द गान्धी राजकोटसंस्थानेपोरबन्दरसंस्थाने च दिवान् इति प्रसिद्धः आसीत्। माता श्रीमती पुतलीबायी साध्वी व्रतोपावासादिधर्मानुसारिणी प्रेममयी च आसीत्। मोहनदासगान्धिमहोदयस्य बाल्यं पोरबन्दरनगरे उत्तमपरिसरे सहजसुन्दरम् आसीत्। मातुः सेवाभावः त्यागबुद्धिः सर्वप्रियता इत्येते गुणाः पुत्रेऽपि परिणामम् अकुर्वन्। विद्याभ्याससमये मोहनदास गान्धी साधारणबालकः आसीत्। मोहनदास। गान्धी राजकोटनगरे प्रौढविद्याभ्यासं कृतवान्। विनयशील : लज्जालुः विधेयः इति च सहपाठिषु प्रख्यातः आसीत्। गान्धिमहोदयः सत्यम्अहिंसाम् च जीवने प्रतिष्ठापयितुं दृढव्रतः आसीत्। सः वैदेशिकानां शासनं मूलतः उच्छेत्तुं भारतमातुः स्वतन्त्रतायै दृढां प्रतिज्ञाम् अकरोत्।


ये भी पढ़ें –
• Essay on My College in Sanskrit.
• Essay on Holi in Sanskrit.
• गणतंत्र दिवस पर संस्कृत में निबंध
• Essay on Diwali in Sanskrit.
• संस्कृत भाषा के महत्व पर संस्कृत में निबंध
• Best Sanskrit Quotes
• Cow Essay in Sanskrit
Essay on Bhagat Singh in Sanskrit

[tag] mahatma gandhi sanskrit mein nibandh. mahatma gandhi ke bare mein sanskrit mein. mahatma gandhi essay in sanskrit 10 lines. महात्मा गांधी के बारे में संस्कृत में निबंध। महात्मा गांधी जीवन परिचय संस्कृत में। मम प्रिय नेता संस्कृत निबंध।

Leave a Comment